Theelidmaatschap B

Meerderjarige personen kunnen een verzoek indienen op voordracht van een gewoon lid om Theelid B te worden. Zij krijgen dezelfde rechten als Theeleden A en betalen ook jaarlijks dezelfde contributie.

Voordracht
Op schriftelijk verzoek kan een persoon worden aanvaard als Theelid B indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Aan het verzoek moet een schriftelijke voordracht van een gewoon lid ten grondslag liggen;
  • De overeenkomst voor het Theelidmaatschap B wordt gesloten met een minimum van één jaar.

Tarief (per jaar)

Clubbijdrage € 178,– 1/6e van de gewone contributie

Juridische status
Aangeslotene (zie statuten artikel 3.2.). De verbinding aan de vereniging is per overeenkomst. Na het eerste jaar is de overeenkomst met een termijn van 1 maand opzegbaar.