Theelidmaatschap A

Gewone leden die niet meer gebruik willen maken van de 18 holes baan en van de oefenfaciliteiten kunnen hun lidmaatschap omzetten naar een theelidmaatschap. Zij kunnen blijven gebruik maken van de niet-golf gerelateerde activiteiten van de vereniging.

Aanvragen en omzetten theelidmaatschap
Een verzoek van een lid tot het omzetten van zijn status in die van Theelid wordt ingewilligd op de volgende voorwaarden:

  • Het lid heeft vóór 1 november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het theelidmaatschap zal aanvangen daartoe schriftelijk een verzoek ingediend;
  • Uit het verzoek blijkt (naar het oordeel van het bestuur) het bestaan van bijzondere omstandigheden die omzetting rechtvaardigen;
  • Het lid ten minste gedurende twee volle verenigingsjaren gewoon lid, jeugdlid of buitenlid is geweest.

Door inwilliging van het verzoek wordt de status van Theelid A verkregen.

Op schriftelijk verzoek van een theelid kan deze wederom lid of oefenlid worden van de vereniging mits sinds het verkrijgen van de status van theelid ten minste twee volle verenigingsjaren zijn verlopen en mits daardoor de vastgestelde maximale gebruiksintensiteit van de baan niet wordt overschreden.

Tarief (per jaar)

Clubbijdrage € 178,–  (1/6e van de gewone contributie)

Juridische status
Aangeslotene (zie statuten artikel 3.2.). De verbinding aan de vereniging is per overeenkomst. Na het eerste jaar is de overeenkomst met een termijn van 1 maand opzegbaar.