Oefenlidmaatschap

Gewone leden die niet meer gebruik maken van de 18 holes baan kunnen hun lidmaatschap omzetten naar een oefenlidmaatschap. Zij kunnen van alle faciliteiten gebruik blijven maken met uitzondering van de 18 holes baan.

Aanvragen en omzetten oefenlidmaatschap
Een verzoek van een lid tot het omzetten van zijn status in die van oefenlid wordt ingewilligd op de volgende voorwaarden:

  • Het lid heeft vóór 1 november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het oefenlidmaatschap zal aanvangen daartoe schriftelijk een verzoek ingediend;
  • Uit het verzoek blijkt (naar het oordeel van het bestuur) het bestaan van bijzondere omstandigheden die omzetting rechtvaardigen;
  • Het lid is ten minste twee volle verenigingsjaren gewoon lid, jeugdlid of buitenlid geweest.

Door inwilliging van het verzoek wordt de status van oefenlid verkregen.

Op schriftelijk verzoek van een oefenlid kan deze wederom lid worden van de vereniging mits sinds het verkrijgen van de status van oefenlid ten minste twee volle verenigingsjaren zijn verlopen en mits daardoor de vastgestelde maximum gebruiksintensiteit van de baan niet wordt overschreden.

Tarieven (per jaar)

Clubbijdrage € 428,- 40% van de gewone contributie
NGF bijdrage € 24,50
Catering fee € 62,50 50% gewone catering bijdrage

Juridische status
De formele status is die van aangeslotene (zie statuten artikel 3.2.). De verbinding aan de vereniging is per overeenkomst. Na het eerste jaar is de overeenkomst met een termijn van 1 maand opzegbaar.