Veel voorkomende foutmeldingen bij reserveringen

maandag 5 oktober 2020 14:51

Veel voorkomende foutmeldingen bij reserveringen én oplossingen. (English version below)

Met ingang van 24 september gelden de volgende regels:

 1. Er kunnen maximaal twee reserveringen open staan;
 2. Nadat een ronde gespeeld is kan weer een tweede boeking gemaakt worden;
 3. Er kan tot 21 dagen vooruit geboekt worden;
 4. Elke flight moet volledig ingevuld worden met namen van leden. Geen vraagtekens of lege vakjes. Introducees kunt u op de dag zelf bij de supervisor inschrijven;  LET OP: Eerst selecteren met hoeveel personen u wilt spelen en daarna alle personen invullen. Bij open velden of fout geschreven namen zal een foutcode komen en kan de reservering niet worden opgeslagen. Latere toevoegingen kunnen door eerst de flight te annuleren en vervolgens opnieuw in te voeren.

Bij een foutmelding (bijv: ‘u boekt te ver vooruit’), graag een check op het volgende:

 1. Is de juiste flight grootte gekozen?
  Bijvoorbeeld 2 spelers, kies een 2 bal. Er mogen namelijk geen lege velden staan in de flight.
 2. Indien je een introducé hebt, zet je deze niet bij de reservering. Bijvoorbeeld: 2 leden en 2 gasten: je kiest een twee-bal en vult deze aan met het andere lid. Op de dag zelf, meld je de 2 gasten bij de supervisor en de greenfeebalie aan.
 3. Let op dat de namen van de medespelers (leden) op de juiste manier zijn ingevoerd:
  Geef de namen van medespelers op. Let op: vul hier de achternaam in, zonder tussenvoegsel. Klik op enter. Nu volgt een menu met leden die aan deze naam voldoen. Klik de juiste aan. Alleen op deze manier wordt de juiste speler bevestigd en staat deze genoteerd in het systeem. De medespelers ontvangen nu ook een bevestigingsmail en de reservering staat bij iedereen in het dashboard.
  Let alstublieft goed op dat flightgenoten op deze manier worden toegevoegd!
 4. Wanneer één van de flightgenoten al twee boekingen open heeft staan, krijg je een foutmelding. Check even bij je flightgenoten of dat het geval zou kunnen zijn.
 5. Mocht je besluiten om niet te gaan spelen, annuleer dan alsjeblieft de reservering. Geef andere spelers de mogelijkheid om te reserveren, ook op de dag zelf nog. Het is zonde als door een ‘no show’ een starttijd verloren gaat.


As of September 24th, the following rules apply:

 1. A maximum of two reservations can be open;
 2. After a round has been played a second reservation can be made;
 3. Reservations can be made up to 21 days in advance;
 4. Each flight must be completed with names of members. No question marks or empty boxes. Introducees can be registered with the supervisor on the day itself; PLEASE NOTE: First select how many persons you want to play with and then fill in all persons. In case of open fields or wrongly written names, an error code will appear and the reservation cannot be saved. Subsequent additions can be made by first canceling the flight and then entering it again.

In case of an error message (e.g. ‘you are booking too far ahead’), please check the following:

 1. Has the correct flight size been selected?
  For example 2 players, choose a 2 ball. There should be no empty fields in the flight.
 2. If you have a guest, don’t put them in the reservation. For example: 2 members and 2 guests: choose a 2 ball and add the other member. On the day itself, you report the 2 guests to the supervisor and the green fee desk.
 3. Make sure that the names of the fellow players (members) are entered correctly:
  Enter the names of fellow players. Note: fill in the surname here, without any infix. Click enter. Now follows a menu with members that match this name. Click on the correct one. This is the only way to confirm the correct player and it will be listed in the system. The fellow players now also receive a confirmation email and the reservation is listed in the dashboard.
  Please pay attention that flightmates are added this way!
 4. When one of the flightmates already has two bookings open, you will receive an error message. Please check with your flightmates if that could be the case.
 5. Cancel. If you decide not to play, please cancel the reservation. Give other players the possibility to make reservations, even on the day itself. It is a shame if a start time is lost due to a ‘no show’.