Nieuwe coronamaatregelen per 19 november

woensdag 18 november 2020 17:46

(English version below)
 
Beste leden van Rozenstein,
De versoepelingen die het kabinet gisteravond bekend heeft gemaakt geeft ook ruimte om de reserveringsregels bij Rozenstein aan te passen.
De laatste weken is er gespeeld met twee-ballen en om daar meer ruimte voor te maken hebben wij de intervallen tussen de flights verkleind naar 8 minuten. Nu het aantal spelers per flight weer kan worden vergroot zullen wij deze intervallen terug moeten zetten naar 10 minuten. Helaas kan dat niet voor de dagen waarop er al geboekt is. Wij zullen dan ook de aanpassingen in twee stappen doorvoeren:
1. Met ingang van donderdag 19 november kunnen er weer 3-ballen geboekt worden. Om een twee-bal te wijzigen naar een drie-bal moet, net als voorheen, de flight eerst geannuleerd worden en daarna opnieuw ingegeven.
2. Vanaf donderdag 26 november zullen weer 4-ballen geboekt kunnen worden en zullen de intervallen tussen de starttijden weer terug gaan naar 10 minuten. Ook nu geldt weer dat voor wijzigen de flight eerst geannuleerd moet worden en daarna opnieuw ingegeven.
Vanaf morgen, 19 november, gelden de volgende regels:
• Er kunnen maximaal 2 reserveringen per persoon openstaan;
• De boekingshorizon is 7 dagen;
• Er kunnen uitsluitend rondes van 9 holes geboekt worden;
• Twee rondes van 9 holes boeken op 1 dag is mogelijk, maar telt als 2 reserveringen;
• De startintervallen worden 10 minuten (per 26 november);
• Er zijn geen groepsevenementen (hema’s, damesdag, herendag, seniorendag, Business club e.d.) meer;
• Er zijn geen wedstrijden meer, ook geen jeugdwedstrijden;
• Er kan niet meer gespeeld worden met introducees, gasten of door greenfeespelers;
• Speel wanneer je daartoe in staat bent op weekdagen en laat de weekenden aan diegenen die door de week niet kunnen spelen.
• Vermeld bij de boeking direct met wie je gaat spelen.
• Zeg tijdig af als je toch niet van de starttijd gebruik kunt maken.
• De snelheid in de baan is de afgelopen twee weken sterk toegenomen vanwege de tweeballen. Dat bevalt iedereen erg goed! Graag aandacht voor de speelsnelheid ook bij het spelen in drie- en vierballen.
LEDEN DIE NIET GEREGISTREERD STAAN KUNNEN NIET SPELEN. TER PLAATSE WORDEN GEEN WIJZIGINGEN AAN DE FLIGHTS DOORGEVOERD!
Er mag maximaal met 4 spelers en 1 pro per groep getraind worden. Voor de jeugd (tot 18 jaar) gelden geen gewijzigde maatregelen.
De oefenfaciliteiten zijn uitsluitend voor leden toegankelijk.
Op het gehele terrein van de golfclub geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
Tot slot vragen wij u zich aan de al langer geldende regels te houden zoals:
• Algemeen: houd je aan de algemene regels: blijf thuis bij klachten, houd afstand, ontsmet je handen, draag een mondkapje in algemene ruimtes;
• Volg de looproutes zoals aangegeven door de pijlen;
• Volg de aanwijzingen van de supervisor en de Marshal op
• Kom niet naar Rozenstein zonder vooraf gereserveerde starttijd
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Ernst Cysouw

********
Dear members of Rozenstein,
The relaxations announced by the Cabinet last night also give room to adjust the reservation rules at Rozenstein.
The last few weeks we have been playing with two balls and to make more room for that we have reduced the intervals between flights to 8 minutes. Now that the number of players per flight can be increased again we will have to reduce these intervals to 10 minutes. Unfortunately this is not possible for the days on which we have already booked. We will therefore make the adjustments in two steps:
1. As of Thursday November 19th, 3 balls can be booked again. In order to change a two-ball to a three-ball, the flight must first be cancelled and then re-entered.
2. As of Thursday November 26th, 4-balls can be booked again and the intervals between the start times will go back to 10 minutes. Again, the flight has to be cancelled first and then entered again.
From tomorrow, November 19th, the following rules will apply:
– There can be a maximum of 2 reservations per person;
– The booking horizon is 7 days;
– Only rounds of 9 holes can be booked;
– Booking two 9-hole rounds in one day is possible, but counts as 2 reservations;
– The starting intervals will be 10 minutes (per November 26th);
– There are no more group events (hema’s, ladies day, fraternity day, senior day, Business club, etc.);
– There are no more matches, also no youth matches;
– It is no longer possible to play with introductions, guests or green fee players;
– Play when you are able on weekdays and leave the weekends to those who can’t play during the week.
– When booking, state directly with whom you are going to play.
– Cancel on time if you can’t make use of the start time.
– The speed on the course has increased significantly in the last two weeks because of the two balls. Everyone likes that very much! Please pay attention to the playing speed also when playing in three and four balls.
MEMBERS WHO ARE NOT REGISTERED CANNOT PLAY. ON THE SPOT NO CHANGES WILL BE MADE TO THE FLIGHTS!
A maximum of 4 players and 1 pro per group can be trained. For the youth (up to 18 years old) there are no changed measures.
The training facilities are for members only.
On the entire golf club site there is a maximum group size of 4 persons, taking into account the 1.5 meter distance.
Finally, we ask you to adhere to the rules that have been in force for a long time, such as:
– General: stick to the general rules: stay at home in case of complaints, keep your distance, disinfect your hands, wear a mouth mask in general areas;
– Follow the walking routes as indicated by the arrows;
– Follow the instructions of the supervisor and the Marshal.
– Do not come to Rozenstein without a pre-reserved start time
Kind regards,
On behalf of the board,

Ernst Cysouw