Expatriate lidmaatschap

Dit betreft personen die voor een korte periode gevestigd zijn in Nederland. Zij hebben de mogelijkheid om ook gedurende het jaar per maand het lidmaatschap te verwerven (mits de vastgestelde maximale gebruiksintensiteit van de baan niet wordt overschreden) en weer op te zeggen. Zij hebben dezelfde speelrechten als gewone leden.

De vereniging heeft het maximaal aantal leden bereikt en heeft om die reden momenteel geen ruimte om leden voor het expatriate lidmaatschap aan te nemen.

Tarieven (per jaar)

Clubbijdrage € 1.545,– contributie gewoon lid (€ 1070,–) plus toeslag van € 475,– (i.p.v. entreegeld)
NGF bijdrage € 24,50
Catering fee € 125,–
E-range key € 10,– eenmalig, voor gebruik ballenautomaat op de driving-range

Indien betrokkene zich gedurende het jaar aanmeldt, krijgt hij op dat moment een pro rato rekening tot het einde van het jaar.

Aanmelden en opzeggen
Expatriate leden dienen zich uiterlijk 14 dagen voor de gewenste aanvang van het lidmaatschap aan te melden. een bestuurslid zal een gesprek met potentiële expatriate leden voeren. Het bestuur behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een aanvraag voor het expatriate lidmaatschap af te wijzen.

Beëindiging van het expatriate lidmaatschap is op ieder moment mogelijk na een minimum periode van 1 jaar door schriftelijke opzegging minimaal één maand tevoren aan het secretariaat van de club. De betrokkene ontvangt een pro rata creditfactuur voor het jaar van de contributie en toeslag. De NGF afdracht en de catering fee worden niet (deels) gerestitueerd.

Rechten
Het expatriate lid heeft dezelfde rechten als een gewoon lid met uitzondering van:

  • Het recht de Algemene Vergadering bij te wonen, anders dan op uitnodiging;
  • Het stemrecht;
  • Het recht om het woord te voeren op de Algemene Vergadering, tenzij de voorzitter hem daartoe uitnodigt;
  • Het lidmaatschap van de commissie van advies, de commissie nieuwe leden en het vervullen van het voorzitterschap van de overige commissies.

Plichten
Een expatriate lid dient zich te houden aan alle regels die gelden voor leden en bezoekers van Rozenstein.

Duur
Eén jaar, met mogelijkheid van jaarlijkse verlenging met als richtlijn een maximum van 4 jaar. Het lidmaatschap kan elke maand van het jaar ingaan.

Juridische status
De formele status is die van aangeslotene (zie statuten artikel 3.2.). De verbinding aan de vereniging is per overeenkomst. Na het eerste jaar is de overeenkomst met een termijn van 1 maand opzegbaar.