Corona

Lees hier de nieuwe maatregelen vanaf 15 januari.

 • Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, ook op de werkvloer, wordt het dragen van een mondkapje geadviseerd.
 • Het mondkapje blijft binnen verplicht voor personen van 13 jaar en ouder.
 • Het advies is om geen stoffen mondkapjes meer te dragen, alleen wegwerpmondkapjes.
 • Het coronatoegangsbewijs is naast het mondkapje verplicht bij het betreden van clubhuis, toiletten en kleedkamers, voor personen van 18 jaar en ouder.

Algemene Regels:
De baan is geopend voor leden. Greenfeespelers en introducees zijn niet toegestaan.

De oefenfaciliteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

In het clubhuis en restaurant is een coronatoegangsbewijs verplicht.

Vanaf zondag 19 december gelden de volgende regels:

Voor het golfen op Rozenstein betekent dit het volgende:

 • alleen nog tweeballen toegestaan
 • je kunt alleen nog 9 holes boeken
 • alle wedstrijden en evenementen tot 14 januari afgelast
 • toegang clubhuis alleen met QR code en mondkapje op
 • toiletten en digitale spiraal zijn toegankelijk
 • toegang lockerruimtes met mondkapje op
 • eenrichtingsverkeer van en naar het clubhuis
 • houd anderhalve meter afstand
 • restaurant is gesloten, wel take-away koffie en afhaalmaaltijden voor Kerst
 • geen greenfee spelers en introducees toegestaan
 • lessen met maximaal 2 personen

En tenslotte:
Bij klachten blijf je thuis, ontsmet je handen als je op de club komt en help ons zo om Rozenstein veilig te houden

 • De baan, de oefenfaciliteiten, het clubhuis (inclusief lockerruimtes) en het restaurant sluiten om 17.00 uur.
 • Het toegangshek sluit om 17.15 uur.

Tot slot vragen wij u zich aan de algemeen geldende regels te houden zoals:

 • Was vaak en goed uw handen.
 • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

General Rules:

– Wherever it is not possible to keep a distance of 1.5 metres, including on the work floor, wearing a mouth mask is recommended.
– The mouth mask remains compulsory indoors for persons aged 13 and older.
– The advice is not to wear cloth mouth caps anymore, only disposable ones.
– In addition to the mouth mask, the corona access card is compulsory when entering the clubhouse, toilets and changing rooms, for people aged 18 and over.

The course is open to members. Green fee players and guests are not allowed.

The practice facilities are open to everyone.

In the clubhouse and restaurant a corona admission ticket is required.

From Sunday 19 December onwards the following rules apply:

 • only two balls are allowed
 • you can only book 9 holes
 • all matches and events are cancelled until 14 January
 • access to the club house only with a QR code and a mouth mask
 • toilets and digital spiral are accessible
 • access to locker rooms with mouth mask on
 • one-way traffic to and from the club house.
 • keep one and a half meter distance
 • restaurant is closed, but take-away coffee and takeaway for Christmas
 • No green fee players and guests allowed
 • Lessons with a maximum of 2 people

 

 • The course, the practice facilities, the clubhouse (including locker rooms) and the restaurant will close at 17.00 hrs.
 • The entrance gate closes at 17.15.

Finally, we ask you to observe the general rules such as:

 • Wash your hands frequently and thoroughly.
 • Give each other space. 1.5 metres remains a safe distance.
 • Stay at home in case of complaints and get yourself tested immediately.