Buitenlidmaatschap

Buitenleden zijn leden (gewoon en jeugd) met beperkte speelrechten op grond van de afstand van hun woonplaats tot de vestiging van de vereniging (100 km hemelsbreed).

Rechten
De speelrechten van het buitenlid zijn beperkt tot zestien maal (per jaar) het gebruik van de hoofdbaan, de deelname aan wedstrijden daaronder begrepen. Een buitenlid is verplicht iedere keer de ronde vooraf te laten registreren bij de greenfee balie in het clubhuis.
Voor het overige behoudt het buitenlid dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid, dan wel jeugdlid.

Tarieven

Contributie gewoon € 535,– 50% van de gewone contributie
Contributie jeugd € 268,– 25% van de gewone contributie
NGF bijdrage €  6,–

Aanvragen en omzetten buitenlidmaatschap
Een verzoek om de status van buitenlid te verkrijgen dient schriftelijk voor 1 november te worden ingediend en zal worden ingewilligd op de volgende voorwaarden:

  • Het betrokken lid zal met ingang van het gewenste verenigingsjaar zijn woonplaats hebben op een afstand van meer dan 100 kilometer (hemelsbreed), gerekend vanaf de vestiging van de vereniging;
  • Het betrokken lid is ten minste twee volle verenigingsjaren, voorafgaande aan het gewenste jaar van ingang, lid geweest. De status van buitenlid geldt voor onbepaalde tijd, doch voor ten minste één vol verenigingsjaar.

Een buitenlid kan het bestuur schriftelijk verzoeken hem de status van buitenlid te ontnemen, mits sinds het verkrijgen van de status van buitenlid ten minste twee jaren zijn verlopen. Het bestuur kan van deze termijn ontheffing verlenen, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Het verzoek moet zijn ontvangen voor 1 november van het jaar voorafgaande aan het verenigingsjaar waarin het buitenlid weer de status van gewoon lid of jeugdlid wenst te verkrijgen. Het verzoek wordt ingewilligd, tenzij daardoor de  vastgestelde maximale gebruiksintensiteit van de baan zou worden overschreden.

Beëindigen van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient schriftelijk te geschieden, gericht aan het bestuur, voor 1 november van het lopende jaar.